Op zoek naar een baan? Bekijk onze Werken bij Interzorg website.

Klachten

Minder tevreden of een klacht?

Dagelijks werken onze medewerkers vanuit professionele standaarden en afspraken binnen de wettelijke ruimten en kaders die hen geboden wordt. Interzorg hecht veel waarde aan het leveren van zorg en ondersteuning die volledig is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Toch kan niet altijd voorkomen worden dat er iets niet goed gaat of dat de dienstverlening in uw ogen anders had moeten verlopen.

In die situaties heeft u alle ruimte en mogelijkheden om uw ongenoegen of klacht kenbaar te maken. De wijze waarop Interzorg omgaat met ongenoegen en klachten is vastgelegd in een klachtenreglement en bestaat uit een paar stappen.

Stap 1a: er onderling proberen uit te komen met elkaar

In eerste instantie zal getracht worden uw klachten in een persoonlijk gesprek met de betrokken medewerker(s) op te lossen, de teamleider kan hierbij betrokken worden en op een later moment eventueel ook de interne klachtencoördinator of de directie. Indien de cliënt de klacht niet wil melden bij de betrokken medewerker of de leidinggevende, kan de cliënt ook direct terecht bij de klachtencoördinator van Interzorg. Zij is aan te spreken als vertrouwenspersoon en cliënten kunnen terecht bij haar voor een vertrouwelijk gesprek over bijvoorbeeld klachten of problemen in verband met de geboden zorgverlening. De klachtencoördinator is onafhankelijk en komt op voor de belangen van de cliënt.

Stap 1b: de directie van Interzorg kijkt mee met uw klacht

Indien op deze wijze overeenstemming over de oplossing van de klacht wordt bereikt, rapporteert de functionaris die de klacht in behandeling heeft genomen, schriftelijk aan de directie. Indien er geen bevredigende oplossing gevonden kan worden, wordt dit ook schriftelijk gerapporteerd aan de directie. Hierbij wordt verslag gedaan van de ondernomen acties en de besproken voorstellen.

Stap 2: Klachtbehandeling door onafhankelijke, externe, functionaris

Indien ook de directie niet tot overeenstemming kan komen met de klager zal door hen de externe klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht een schriftelijke mededeling van Interzorg waarin met redenen omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht door de externe klachtenfunctionaris heeft geleid, welke beslissingen Interzorg naar aanleiding hiervan heeft genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.

Stap 3: Indienen van uw klacht als een officieel geschil

Indien u als klager ook hierover niet tevreden bent, kunt u uw klacht schriftelijk melden bij de landelijke geschilleninstantie. Dit is Stichting Zorggeschil. Informatie hierover vindt u tevens op hun website www.zorggeschil.nl.
Van alle uitingen van ongenoegen of klachten die schriftelijk worden gemeld, wordt ieder jaar een verslag gemaakt. Vervolgens wordt dit verslag geanalyseerd en daar waar terugkerende patronen worden vastgesteld voorzien van verbeteracties. De jaarlijkse rapportages over ongenoegen en klachten worden daarnaast besproken met de cliëntenraad.

 

Website Stichting Zorggeschil