Op zoek naar een baan? Bekijk onze Werken bij Interzorg website.

Disclaimer

Interzorg Thuiszorg heeft de pagina’s van deze website met de grootst mogelijk aandacht samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de pagina’s onjuiste of onvolledige informatie bevatten. Mocht u onjuistheden constateren, dan horen wij dit uiteraard graag. U kunt deze mailen naar info@interzorgthuiszorg.nl.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Interzorg Thuiszorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van deze website.

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Interzorg Thuiszorg. Ook het gebruik van de merknaam van Interzorg Thuiszorg in op internet gepubliceerde teksten is niet toegestaan.