Interzorg is een zorgorganisatie waarvan het bestuur en toezicht is ingericht volgens de eisen die Zorgbrede Governancecode hieraan stelt. Deze code is een samenbundeling van moderne, en inmiddels breed gedragen, algemene opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. De code is vastgesteld door de brancheorganisaties in de zorg. De code is niet vrijblijvend. De invulling ervan in de eigen organisatie wordt door de brancheorganisaties als lidmaatschapseis gesteld. Zorgkantoren en zorgverzekeraars toetsen steeds vaker of de Code goed is vertaald in het bestuur en toezicht van de organisatie en leggen de invoering ervan op als eis bij de inkoop van zorg.

De Zorgbrede Governancecode is via onderstaande link in te zien: Zorgbrede Governancecode

Statuten
Interzorg heeft de uitgangspunten en afspraken zoals die zijn vastgelegd in de Governancecode verankerd in haar statuten. In de statuten zijn onder andere de taken en bevoegdheden vastgelegd van het bestuur en de Raad van Toerzicht. Ook de benoeming, schorsing en ontslag van toezichthouders zijn vastgelegd in de statuten en voldoen aan de eisen die de Governancecode hieraan stelt.
 
Raad van Toezicht
Interzorg heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op een juiste besteding van de door de verzekeraar of gemeente ter beschikking gestelde middelen. Doet Interzorg de goede dingen en doet zij die zoals dat volgens de regelgeving en de afspraken dien te gebeuren? Tevens adviseert de Raad van Toezicht en denkt zij mee over tal van uitdagingen en ontwikkelingen waarvoor Interzorg staat.
 
De Raad van Toezicht is samengesteld uit drie leden en bestaat uit:
Mevrouw Susan van Wijchen, voorzitter
Mevrouw Una Buning
De heer Bram van de Langenberg
 
Reglement
Afspraken die zijn vastgelegd in de statuten worden opgesteld en bekrachtigd door een notaris. Statuten worden voor een langere periode opgetekend en bevatten de essentiële afspraken. Een deel van deze afspraken worden voor dagelijks gebruik nader uitgewerkt met aanvullende afspraken. Deze aanvullende afspraken worden vastgelegd in een reglement. Zo heeft Interzorg de nadere afspraken over toezicht vastgelegd in het “Reglement Raad Van Toezicht Interzorg”.
 
Het reglement is openbaar en via onderstaande link in te zien.
Reglement Raad van Toezicht
 
Voor meer informatie over de statuten of het reglement kunt u contact opnemen met 0412-651428 of een mail sturen naar info@interzorgthuiszorg.nl