De cliëntenraad heeft aan de directie van Interzorg vragen gesteld over de corona pandemie, hun werkwijze en het gebruik van beschermende maatregelen. Hieronder leest u de vragen en antwoorden.

- Is de directie bekend met de door het RIVM en ministerie van VWS uitgebrachte richtlijnen: mantelzorgondersteuning, huishoudelijke hulp, dagbesteding en opvang en hulpmiddelen?

Antwoord: de richtlijnen zijn bekend en wanneer er weer een nieuwe richtlijn komt of een aanpassing op de richtlijn, dan wordt deze uitgewerkt en gecommuniceerd met de medewerkers. De medewerkers zijn op de hoogte van de nieuwste informatie en kunnen dit delen met de cliënten als dat nodig is.

- Is er al een plan gemaakt om weer terug te keren naar “normaal”. En hoe ziet dat plan eruit?

Antwoord: een concreet plan is nog lastig om te maken, immers er is nog zoveel onduidelijk en wat is ‘normaal’. Op verschillende onderdelen worden aanvullende afspraken gemaakt en zijn er versoepelingen.

- Wordt de dagbesteding weer hervat? En zo ja hoe ziet het er dan uit?

Antwoord: tot op heden worden alle cliënten twee keer per week bezocht. Er ontstaan nog geen problemen bij cliënten doordat ze nu niet naar de dagbesteding kunnen komen. Mensen missen wel het contact met de andere vaste cliënten die deelnemen aan de dagbesteding. De dagbesteding zal vanaf dinsdag 7 juli weer opstarten. 

- Blijven de corona routes voorlopig bestaan? En de samenwerking met andere zorgorganisaties heeft deze een duurzaam vervolg?

Antwoord: in de regio Nijmegen blijft de organisatie-overstijgende corona-route bestaan. Interzorg ziet wel een terugloop in cliënten. Interzorg heeft geen zorgverleners, die in de corona route werkzaam zijn.

In de regio Noord Oost Brabant heeft Interzorg een eigen coronaroute. Deze is nu “slapend”, er zijn geen cliënten meer die hiervoor in aanmerking komen. Er kan zo nodig weer snel een coronaroute worden opgestart.

De thuiszorgorganisaties is beide regio’s zijn van plan om intensiever te gaan samenwerken om aan cliënten betere zorg te leveren.

- Zijn er voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar voor nu en op termijn?

Antwoord: wanneer de huidige richtlijn van het RIVM niet wijzigt, zijn er voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar. De levertijd van beschermingsmateriaal (o.a. mondkapjes, handschoenen en schorten) is gemiddeld genomen twee weken en Interzorg bestelt wekelijks. Vaak wordt er eerder geleverd, omdat fabrikanten nu voldoende materiaal op voorraad hebben.

Het opschalen naar preventief gebruik van mondkapjes wordt pas gedaan, wanneer de landelijke richtlijn dit aangeeft. Momenteel geeft de richtlijn aan om het niet te doen. Medewerkers blijven alert en stellen vooraf vragen om het risico op besmetting te beperken. Ook wordt er voldoende afstand gehouden, daar waar dit mogelijk is.

- Hoe ervaren medewerkers en cliënten de omgang met deze beschermingsmaatregelen? Zijn er meldingen van klachten of incidenten?

Antwoord: er zijn geen officiële meldingen of klachten, maar er leven vragen en angst speelt bij sommigen een rol. Alle signalen en berichten worden serieus genomen. Interzorg heeft een informatiefolder gedeeld en ook op hun website www.interzorgthuiszorg.nl geplaatst.

- Sommige cliënten hebben hun zorg tijdelijk stopgezet. Lijdt dit tot een tekort aan zorg voor bepaalde cliënten? En zo ja is dit een kleine of grote groep? Is er een plan om cliënten weer te motiveren om terug te komen in zorg. M.n. cliënten die huishoudelijk hulp hebben lijken zorg te mijden. Is dit ook zo?

Antwoord: bij cliënten die huishoudelijke verzorging afzeggen leidt dit in de meeste gevallen niet tot een tekort aan zorg. Cliënten regelen het schoonhouden van hun woning tijdelijk op een andere manier. Enkele cliënten die persoonlijke verzorging of verpleegkundige zorg krijgen, hadden de zorg stopgezet. Deze keuze is weloverwogen gemaakt en hun mantelzorgers hebben de zorg in die periode opgepakt. In die periode was er vanuit Interzorg wekelijks contact om te vragen of men het nog kon redden.

- Is de zorg voor iedereen dit dat nodig heeft bereikbaar?

Antwoord: de huishoudelijke hulp kan en kon worden geboden op de afgesproken manier. En ook nieuwe cliënten konden direct huishoudelijke hulp krijgen.

De gevraagde persoonlijke verzorging en wijkverpleegkundige zorg kon worden geboden. Cliënten met corona of verdenking op corona hebben zorg ontvangen met inachtneming van de regels van het RIVM.

- Zijn medewerkers voldoende inzetbaar?

Antwoord: ja, medewerkers waren voldoende inzetbaar. Er is geen tekort aan personeel geweest en van het noodscenario is geen gebruik gemaakt. Het ziekteverzuim onder de medewerkers was in de maanden maart en april wel wat hoger dan normaal. Dat is logisch, want iedereen met griepachtige klachten werd gevraagd om niet te komen werken.

De cliëntenraad van Interzorg draagt zorg voor de belangen van zijn cliënten in het algemeen. Heeft u nog vragen of tips voor ons dan kunt u ons bellen op 0412-651428 of een e-mail sturen clientenraad@interzorgthuiszorg.nl